Liên hệ

Công nghệ xử lý nước và thiết bị:

Mr. Lien | lien.ho@ddm.vn

Mr. Tuan | tuan.hoang@ddm.vn

Bơm tòa nhà:

Mr.Long | long@ddm.vn