Liên hệ

Công nghệ xử lý nước và thiết bị:

Mr. Lien | 0986.955.880/ lien.ho@ddm.vn

Bơm tòa nhà:

Mr. Hưng | 0925.109.666/ hung.vu@ddm.vn